POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE - GDPR

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor și produselor Valea Sipotului SRL. Pentru noi, având în vedere relația specială cu dvs., este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. În aceeași măsură, confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

Cine suntem?

Valea Sipotului SRL, o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Com. Moroeni, Sat Dobresti, Str. Principala, Punct Carpinis, nr. 332, jud. Dambovita, înregistrată la ORC sub nr. J15/487/2009, având CUI RO25808355, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu data de 25 mai 2018 referitor la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, pentru desfăşurarea activităţii în sectorul serviciilor de cazare la hotel şi serviciilor de alimentaţie publică.

Scopul acestor măsuri sunt de a stabili responsabilităţile angajaţilor Valea Sipotului SRL, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării şi prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii hoteliere şi de turism în structurile de primire turistică, şi pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică la toate locaţiile la care societatea are deschise puncte de lucru.

Scopul colectării datelor este acela de a asigura accesul şi protecţia turiştilor în structurile de primire turistică, şi pentru prestarea serviciilor de alimentaţie publică.

Valea Sipotului SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin “Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate în vederea prelucrării.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor solicitate, confirmării comenzii, informării dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care Valea Sipotului SRL va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

 1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de Valea Sipotului SRL constă în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informații legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemănătoare cu cel la care v-ați înscris, organizate pe viitor și facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;
 2. Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele și serviciile noastre și evenimentele organizate de noi.
 3. Atunci când postați comentarii sau întrebări pe platforma facebook, se reține numele dvs. și orice date furnizați în acel comentariu/ mesaj în scopul notificării ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.
 4. Atunci când utilizaţi formularul de contact, precum si formularul de rezervari de pe situl nostru.
 5. Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să aducem anumite ajustări, să luăm decizii de business mai bune sau să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoștință că pentru funcționarea eficientă a colaborării cu dvs. atât prin intermediul email-ului cât și a rețelei de socializare facebook, la datele dvs.de acces au doar persoanele angajate, delegate din interiorul firmei. Categoriile de servicii și datele cu caracter personal utilizate sunt următoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresă de e-mail;
 2. Servicii Contact - Rezervari Online (comunicare online) - adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii newsletter - adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 4. Servicii de facturare - nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
 5. Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
 6. Servicii de trimitere SMS - numărul de telefon;
 7. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 8. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail, număr de telefon;
 9. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
 10. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai curtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Valea Sipotului SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Valea Sipotului SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Valea Sipotului SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Valea Sipotului SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Valea Sipotului SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Valea Sipotului SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Valea Sipotului SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Valea Sipotului SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Valea Sipotului SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:
  (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Valea Sipotului SRL să verifice exactitatea datelor;
  (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  (iii) Valea Sipotului SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Valea Sipotului SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; Valea Sipotului SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Valea Sipotului SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Valea Sipotului SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Valea Sipotului SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Com. Moroeni, Sat Dobresti, Str. Principala, Punct Carpinis, nr. 332, jud. Dambovita, Romania, sau prin email la office @ valeasipotului.ro

Valea Sipotului SRL vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit de Valea Sipotului SRL. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Valea Sipotului SRL poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Valea Sipotului SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!